Styrelsen som väljs av föreningsmedlemmarna vid stämman har ansvaret att förvalta föreningens hus och mark så att medlemmarna och hyresgäster får ett bra och tryggt boende. Inom styrelsen beslutas att ledamöterna ska ha vissa bestämda roller, även om vi alla hjälps åt. Alla roller är lika viktiga men tar olika mycket tid och engagemang i anspråk.

Ordföranden ska se till att det hålls styrelsemöten och att leda dessa. Ordföranden har en utslagsröst om det blir lika röstetal vid tillfället då beslut ska fattas. Ordföranden justerar styrelseprotokollet tillsammans med en annan ledamot.

Sekreteraren har i uppdrag att föra protokoll vid styrelsemötena och förbereder dessa och föreningens stämmor samt ser till att handlingarna undertecknas av föreningens firmatecknare.

Övriga ledamöter brukar vi dela upp i följande ansvarsområden:

Ekonomi
Denna ledamot sköter föreningens ekonomi och föreningens avtal. Personen ansvarar bland annat för underhållsplan, budgetförslag och kontakter med föreningens bank runt lånefrågor. Kontakt med förvaltare runt bokföring och bokslut är andra områden. Avtalsöversyn och förhandlingar med leverantörer ingår också i rollen.

Kommunikation
Denna ledamot sköter kommunikationen mellan styrelsen och de boende. Detta innefattar olika informationsblad, ansvar för hemsida och facebookgrupp.

Teknik/byggnad
Denna ledamot tar hand om frågor som rör husen, t ex om det är problem med varmvattnet, när boende lämnar in ansökan för att bygga om, en tvättmaskin som gått sönder eller om det ska stamspolas i husen.

Yttre och inre miljö
Denna ledamot tar hand om t ex sophämtning, rapportera fel i allmänna utrymmen i husen.

Säkerhet
Denna ledamot håller sig uppdaterad kring säkerheten i husen. Det kan innebära att ta fram kostnader för gemensam upphandling av larm.

Ovan ansvarsområden är självklart endast ett förslag och kan göras om för att passa ledamöternas intresse och kunskaper.

Fredsfors samfällighet
Husen runtomkring utgörs av tre föreningar, Bällstabacken 1,2,3. Dessa föreningar är medlemmar av Fredsfors samfällighet som ansvarar för alla gemensamma frågor, som t ex lekplats, parkering, snöskottning mm. Vår styrelse utser två personer att representera vår förening i samfälligheten, en ledamot och en suppleant.

Valberedningen
Att sitta i valberedningen handlar om att undersöka och föreslå vilka som ska röstas in i styrelsen. Här finns möjligheten att tillföra nya kompetenser och drivkrafter.