När området planerades var tanken att alla hus skulle bilda en enda bostadsrättsförening. Men av olika skäl, främst på grund av den ekonomiska situationen i landet just då, byggdes området i tre etapper varför det även blev tre olika bostadsrättsföreningar.

Eftersom projektet förutsatte gemensamt köp av värme, vatten, avlopp och andra gemensamma tjänster blev det nödvändigt att låta Lantmäterimyndigheten bilda en samfällighet. Denna samfällighet administreras av samfällighetsföreningen Fredsfors.

Föreningens tre medlemmar är de tre bostadsrättsföreningarna, som är ägare till fastigheterna som knutits till samfälligheten. Namnet Fredsfors härrör från namnet på fastigheterna.

Samfällighetsföreningen har en styrelse som utses av en årsstämma och som förvaltar samfälligheten. I styrelsen sitter representanter från alla tre bostadsrättsföreningarna. Alla kostnader för förvaltningen debiteras de tre bostadsrättsföreningarna enligt andelstal som fastställdes vid förrättningen som Lantmäterimyndigheten genomförde vid bildandet. Andelstalet speglar i huvudsak bostadsytorna i de tre bostadsrättsföreningarna. Förvaltningen av Fredsfors samfällighet ska inte generera vinst.

Samfälligheten förvaltar:

  • Fjärrvärmen
  • Vatten och avlopp
  • Återvinningshuset
  • Lekplatsen och grillplatsen
  • Vinterunderhåll
  • Sommarunderhåll
  • Parkering