Kallelse till ordinarie föreningsstämma

photo-of-people-having-meeting-3183186

Tid: Onsdag den 22 maj 2024, kl. 19.00
Plats: Tält på vår tomt mellan hus nr 12-14.

(Röstlängden upprättas från klockan 18.45 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter)

Samtliga dokument inför stämman hittar ni här. Sidan är endast för medlemmar och därför lösenordsskyddad. Är du medlem i föreningen och saknar lösenord, vänligen hör av er till styrelsen.

Medlem i föreningen, dvs. ägare av bostadsrätt i föreningen, äger delta och rösta på stämman. Om flera äger bostadsrätten gemensamt skall antingen alla delägare närvara (dock med en röst) eller fullmakt för den delägare som inte närvarar på stämman. Enligt föreningens stadgar får ingen som ombud företräda mer än en röstberättigad annan medlem. Ombud skall vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka,sambo,syskon förälder eller barn. Medlem som är juridisk person får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen.

Dagordning till föreningsstämma 22 maj kl 19.00

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika utgöra rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
14. Behandling av propositioner
15. Behandling av motioner
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor och suppleant
18. Tillsättande av valberedning med utsedd sammankallande
19. Stämmans avslutande