Arbetet med säkerhet och trygghet inom Brf Bällstabacken 3 är ett gemensamt ansvar mellan samtliga medlemmar och föreningens styrelse.

Byggtekniskt är våra tre hus (Mariehällsvägen 10, 12 och 14) byggda enligt gällande krav som följer Boverkets Byggregler för flerbostadshus (verksamhetsklass 3).

Allas våra skyldigheter finns beskrivna i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I den lagen anges bl.a krav på viss systematisk och dokumenterat uppföljningsarbete. Exempel på detta är att kontrollera att det inte står saker i trapphusen som utgör brandfara eller försvårar framkomligheten vid utrymning.

Syftet med vårt samlade säkerhetsarbete är att alla boende skall känna och uppleva bästa möjliga trygghet i våra hus och i området. Föreningens arbete med säkerhet finns uppdelat i två områden med dokumenterade säkerhetsregler, vilka löpande uppdateras.

Vi uppmanar alla att läsa följande dokument:

Säkerhetsregler vid olyckor (pdf)
Tryggheten i våra hem (pdf).

Mer utförlig information om brandsäkerhet finns i följande dokument:

Om det börjar brinna (pdf)
Förvaring i förråd och lägenheten (pdf)

Det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) finns dokumenterat med:

SBA för Bällstabacken 3 (pdf)
Checklista årlig systemrevision (pdf)
Checklista brandskydd flerbostadshus (pdf)