Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

ballstabacken_hus

Tid: Tisdag 26 maj 2020, kl. 19.00
Röstlängden upprättas från kl. 18.45 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter

Plats: Tält på gården mellan hus nr 12 och 14. Efter avslutad stämma ges möjlighet till frågor.
(På grund av rådande omständigheter kommer vi hyra ett tält och fälla upp väggarna samt placera ut stolar med stort avstånd. För att minska smittspridning kommer vi alltså vara utomhus samt möjliggöra för alla att hålla avstånd.)

Medlem i föreningen, dvs. ägare av bostadsrätt i föreningen, äger rätt att delta och rösta på stämman. Om flera äger bostadsrätten gemensamt skall antingen samtliga delägare närvara – dock med en röst – eller fullmakt uppvisas för de delägare, som inte närvarar på stämman, för att äga rösträtt. Fullmaktstalong delas ut i samband med årsredovisningen. Enligt föreningens stadgar får ingen som ombud företräda mer än en röstberättigad annan medlem. Ombud skall vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, syskon förälder eller barn. Medlem som är juridisk person får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen.

Välkomna!