Kallelse extra föreningsstämma

business-1209705_1280

Tid: 19 december, 2018, kl. 19.00, i tvättstugan, Mariehällsvägen 10

Röstlängden upprättas från klockan 18.45 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter.

Denna extra stämma är föranledd av att föreningens tidigare inlämnade förslag till stadgeändring med anledning av ändringar i Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar samt Bostadsrättslagen (1991:614) vilka befunnits vara ofullständiga i den till Bolagsverket av oss insända och i två stämmor föredragna versionen.

Vid frågor, kontakta styrelsen.