Föreningsstämma 17 maj 2017

motioner

Vi hälsar er välkomna till vår ordinarie föreningsstämma på onsdag den 17 maj 2017, kl. 19.00. Röstlängden upprättas från klockan 18.30 genom anteckning av närvaro och kontroll av eventuella fullmakter.

Vi ses på Brommavik Hotel, Karlsbodavägen 45, tegelhuset nedanför vår förening. Föreningen bjuder på kaffe, vatten och smörgås.

Medlem i föreningen, dvs. ägare av bostadsrätt i föreningen, äger delta och rösta på stämman. Om flera äger bostadsrätten gemensamt skall endera alla delägare närvara – dock med en röst – eller fullmakt företes för de delägare, som inte närvarar på stämman, för att äga rösträtt. Fullmaktstalong bifogas denna kallelse. Enligt föreningens stadgar får ingen som ombud företräda mer än en röstberättigad annan medlem. Ombud skall vara medlem i föreningen, medlemmens maka/make, sambo, syskon förälder eller barn. Medlem som är juridisk person får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen.

Stämmomaterial kommer delas ut i postfacken senast 10 maj.